Praktijk waardebepaling erfpacht

Taxateurs verschillen vaak bij hun aanpak van erfpachttaxaties. Dat leidt tot afwijkingen in de uitkomst. Er wordt een grote mate van vrijheid van de taxateur verondersteld bij de aanpak van het taxeren. Die vrijheid is betrekkelijk. De Europese Valuation Standards en de Nederlandse taxatieleer, zoals opgenomen in het leerboek ‘Taxatieleer vastgoed 1 (zesde druk) Van Arnhem, Berkhout en Ten Have (verder: ‘het leerboek’), bieden samen een duidelijk kader voor de uitvoering van taxaties rond het thema ‘erfpacht’. De inhoud van dit leerboek is afgestemd op de Europese Valuation Standards (EVS) en de International Valuation Standards (IVS). De RICS hanteert een praktische Guidance Note ‘Taxatie Erfpacht’, die ten aanzien van de allocatie aanvulling verdient.

Zo’n wisselende aanpak bij het taxeren schaadt het imago van de branche en van de taxateurs. Alle reden om de bestaande taxatieleer als richtsnoer aan te houden en om daar op voort te borduren. Hierom wordt in dit cahier de bestaande taxatieleer rond het thema ‘erfpacht’ gegroepeerd.

Het doel is om tot meer eenheid te komen bij erfpachttaxaties. Ervaringen vanuit de eigen praktijk zijn toegevoegd. Die teksten zijn cursief vermeld.

Het erfpachtrecht heeft zich in de loop van de geschiedenis met name binnen Nederland op ‘Rijnlandse’ wijze ontwikkeld als een zelfstandig recht, dat niets van doen heeft met huur. Er is voor het erfpachtrecht sprake van een eigen nationaal rechtsgebied. De taxatieleer in Nederland is meer op Angelsaksische leest gestoeld, zij het, dat de nationale jurisdictie voorgaat.

Uitgangspunt is, dat de lezer beschikt over de standaard kennis en vaardigheden, waarover iedere taxateur dient te beschikken. Het cahier is niet bedoeld voor grootschalige taxatieopgaven, waarbij modelmatig taxeren en toepassing van regressiemethoden geëigend kunnen zijn. Deze methoden komen wel ter sprake. Niet ingegaan wordt op agrarische erfpacht, financieringserfpacht en erfpacht van natuurterrein.

Het hele rapport: Praktijk-waardebepaling-erfpacht_PGJ_mrt2016