Een bloot eigenaar heeft vooral voordelen bij de uitgifte in erfpacht. Voor de erfpachters geldt, dat deze onder alle omstandigheden aan eigendom de voorkeur zullen geven. Door erfpacht kunnen zij wel in het bezit komen van het gebruik en genot van onroerende zaken, die mogelijk anders niet, of alleen in huur, aan de markt zouden zijn gekomen. Financieringserfpacht kan bij correcte voorwaarden een (tijdelijk) voordeel opleveren.


De voordelen van erfpacht voor de bloot eigenaar zijn:

 • het is een flexibel inzetbaar recht;
 • veelsoortige afspraken zijn degelijk vast te leggen; afspraken zoals over:
  • risicoverlegging en risicoverdeling ten aanzien van de erfpachtzaak;
  • investeringen in en exploitatie van de erfpachtzaak;
  • beheer en behoud van de zaak;
  • het vastleggen van regelingen voor gemeenschappelijke voorzieningen.

Een bijkomend voordeel is, dat bloot eigendom tegenwoordig gezien wordt als risicovrije ‘belegging’.


Bij stedelijke erfpacht gold als voordeel:

 • stedenbouwkundige en beheermatige aspecten privaatrechtelijk vastleggen;
 • waardevermeerdering van grond toe te laten komen aan de gemeente.

Deze voordelen gelden als achterhaald. Er zijn bestemmingsplannen om alle stedenbouwkundige aspecten vast te leggen en voor gemeenten is het efficiënter om grond te verkopen, zodat direct over de volle, direct inzetbare grondwaarde beschikt kan worden. Een kostbaar ambtelijk apparaat voor erfpacht verdient zichzelf niet terug en een gemeente kan zich beter richten op de wens alle burgers en het bedrijfsleven: eigen grond. Voor specifieke omstandigheden blijft erfpacht goed inzetbaar.


Bij aankoop van al lopende erfpacht dienen alle beperkingen van de erfpacht goed in de prijs tot uitdrukking te komen. Als dat gebeurt is er geen sprake van een voor- of nadeel.


Erfpacht functioneert tot tevredenheid van partijen als de voordelen van de bloot eigenaar niet de financiële nadelen worden van de erfpachter. Passend zijn correcte, marktconforme voorwaarden, waarbij rekening wordt gehouden met juridische en economische wetmatigheden. De dominante positie die bloot eigenaren, zeker in het verleden, ten onrechte innamen heeft erfpacht een kwalijke reuk bezorgd.